Anti - Ulcer & Antacid

Trade Name
Drug Name
ULCITIN - DSR Rabeprazole - 20mg & Domperidone 30mg capsules
OMPRAN Omeprazole 20mg Capsules & Tablets
AAN GEL Alu. Hydroxide Gel, Magnasesium Hydroxide, Simethicone & Sodium C.M.C.
OP - D Omeprazole 20mg & Domperidone 10mg Capsule & Tablets
Untitled Document
Untitled Document